Genetika a příjmení: vstupní dotazník

kontakt: gap(zavináč)genebaze.cz

Zpět

Vyjádřete, prosím, svůj vztah k projektu:

Ne Ano       Mám zájem vstoupit do projektu.
Jak moc znáte své předky?


Ne Ano       Znám své předky v přímé otcovské linii do 19. století na území České republiky.

Ne Ano       Znám své předky v přímé otcovské linii do 18. století na území České republiky

Ne Ano       Znám své předky v přímé otcovské linii do 17. století na území České republiky
Jak moc znáte své příbuzné a jmenovce?


Ne Ano       Znám a mám kontakt na vzdálené příbuzné, kteří mají stejné příjmení jako já.

Ne Ano       Mám a rád poskytnu kontakt na nositele mého příjmení, o nichž nevím jestli jsou se mnou příbuzní.
Jaký máte názor na Váš genetický test a jeho výsledky?


Ne Ano       Za stávajících podmínek (ochrana osobních údajů) jsem ochoten poskytnout vzorek svého biologického materiálu ke genetickému zkoumání.

Ne Ano       Již jsem se zúčastnil podobného výzkumu a jsem ochoten poskytnout své výsledky pro potřeby tohoto výzkumu.

Ne Ano       Souhlasím s uvedením mého příjmení (bez dalších identifikačních údajů) v závěrečných výstupech projektu ve formě grafů, tabulek, map apod.

Ne Ano       Souhlasím aby byla získaná data související s mou osobou vložena do veřejné geneticko-genealogických databáze a souhlasím s využitím těchto dat pro další výzkum.

Ne Ano       Požaduji, aby veškerý můj biologický materiál (včetně izolované DNA) byl po ukončení projektu odpovídajícím způsobem likvidován v souladu s informovaným souhlasem.
Chcete-li, uveďte prosím, odkud jste se o projektu "Genetika a příjmení" dozvěděl:
Pokud chcete do projektu vstoupit, budete muset vyjádřit svůj souhlas:
Informovaný souhlas:

Já, jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. dávám tímto správci Genebáze souhlas se statistickým zpracováním
vkládaných údajů  Y-haplotyp/sekvence mitochondriální DNA.
Osobní údaje (genetický profil Y-chromozomu a sekvence mitochondriální DNA) jsou v databázi Genebáze schraňovány za účelem
vědeckého zhodnocení statistiky výskytu unikátních a shodných DNA profilů pro účely genetické genealogie.
Tento souhlas vydávám správci databáze na dobu neurčitou.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele,
odpovídají za ně společně a nerozdílně.
Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
Souhlasím Nesouhlasím
Dále prosím uveďte:
své křestní jméno:
příjmení:
oblast, kde předpokládáte své rodové kořeny (uveďte kraj)
údaje o svém nejstarším známém předkovi v přímé otcovské linii (vy-otec-děd-praděd-...)
O tomto předku musíte uvést všechny tři níže požadované údaje. Zvolte tedy takového, u kterého všechny tyto údaje znáte.
jeho příjmení, pokud se liší od vašeho (Prosím, nepište křestní jména!):
rok jeho narození (odhad či nejistotu vyznačte číslem v závorce, např.: (1492))
místo, kde se narodil, případně místo, odkud máte nejstarší informace: (U obce, jejíž jméno není unikátní (např. Lhota), prosím uveďte bližší určení tak, aby nebylo pochyb, kde se uvedená obec nachází.)
Prosím, nepište čísla popisná nebo názvy ulic. Jde o jméno obce.
V případě, že víte (anebo se domníváte), že nějaký váš předek v přímé otcovské linii byl nemanželský (tj. otec je neznámý), prosím, uveďte to:
(netýká se případů nemanželského původu, kdy otec je známý, toho prosím uveďte výše)
Budou-li informace o vašem nejstarším předku neúplné, anebo nebudou-li starší než rok 1900, vyhrazujeme si právo vaši přihlášku odložit.
Naší snahou je sledovat "pohyb" různých příjmení napříč časem a prostorem.
Žadatelé, kteří znají své předky v 19. století a dříve, mají "přednost".
Ti, kteří své předky znají "jen" z 20. století anebo je neuvedou, budou do projektu zařazeni jen na žádost garanta daného příjmení.
Vaše poštovní adresa (není vkládána do databáze): Pro projekt je důležité vědět, v jaké obci žijí jeho účastníci.
Váš email (pokud jej nemáte, uveďte telefon):
Prosím, počítejte s tím, že odezva na vaši přihlášku nebude okamžitá.
Na projektu pracujeme ve svém volném čase. Stav své žádosti urgujte až když nedostanete odpověď přibližně do měsíce.
Měsíc nebo i déle může trvat, než dostanete poštou odběrovou soupravu.
Po té, co se váš odběr dostane do laboratoře, může trvat i více než půl roku, než dostanete zprávu, že je výsledek vašeho testu hotový.

Ještě jednou si, prosím, zkontrolujte, co jste a jak vyplnili.
Chybějící mail, poštovní adresa, kompletní údaje o předkovi, souhlasy s vložením do databáze a publikací zcela jistě zajistí odmítnutí vaši žádosti.
kontakt: gap(zavináč)genebaze.cz

Pokud bude vaše příjmení vybráno do projektu, může vám být následně zaslán seznam nositelů vašeho příjmení (s adresami dle telefonního seznamu), u kterého Vás požádáme o sdělení, které osoby jsou Vašimi blízkými příbuznými (bratři, otec, syn, bratranci, synovci, vlastní či a jiní), kteří nebudou dále kontaktováni s nabídkou další účasti v projektu.
Obdržíte také kód, pod kterým se budete přihlašovat na svoje výsledky.
Zpět © Genebáze